Juridische vermeldingen


content "

1.    Definities

Beheerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Website uitbaat, zoals aangegeven in art. 3

Website: de website waarop U deze Juridische vermeldingen Trova.be aantrof.

Bezoeker, U of Uw: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Website bezoekt.

2.    Toepassingsgebied

Elk bezoek aan en elk gebruik van de Website is onderworpen aan deze Juridische vermeldingen Trova.be. Het bezoek en gebruik van (één van) deze website(s) houdt automatisch in dat U deze Juridische vermeldingen Trova.be aanvaardt. Indien U deze Juridische vermeldingen Trova.be niet aanvaardt, dient u de website onmiddellijk te verlaten.

Trova.be behoudt zich het recht voor om de op de Website vermelde voorwaarden, waaronder deze Juridische vermeldingen Trova.be, op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze Juridische vermeldingen Trova.be bij elk bezoek te consulteren.

3.    Informatie omtrent Trova.be

De Website wordt beheerd en uitgebaat door Trova.be, met maatschappelijke zetel aan Sint-Janstraat 185, 8700 Tielt, België.

Trova.be is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0883.085.624.

4.    Contactname

Voor algemene inlichtingen en klachten kunt u de administratie van Trova.be bereiken via volgende gegevens:

Telefoon          051/79.40.69

E-mail:             klantendienst@trova.be

5.    Beschrijving en doel van de website

Met de Website biedt Trova.be U in hoofdzaak volgende diensten aan:

·          het geven van een overzicht van alle op de Website geadverteerde onroerende goederen, alsmede de contactgegevens van de eigenaars van die onroerende goederen;

·          het verschaffen van advertentieruimte voor onroerende goederen die te koop of te huur worden aangeboden, en dit zowel door professionelen als door consumenten.

·          Het verschaffen van aanvullende dienstverlening m.b.t. voormelde advertentieruimte, in het bijzonder doch niet beperkt tot het aankopen van advertentiemateriaal op maat.

6.    Gebruik

Indien U deze Juridische vermeldingen Trova.be schendt of de Website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, kan Trova.be U de toegang ontzeggen zonder voorafgaande verwittiging.

7.    Talen

Deze website kan U raadplegen in het Nederlands Via deze site kan u een overeenkomst sluiten in het Nederlands

8.    Geen aanbod van onroerende goederen

De terbeschikkingstelling van gegevens m.b.t. onroerende goederen, door de Beheerder via de Website, kan door de Gebruiker op geen enkele wijze worden aanzien als een aanbod door de Beheerder tot verkoop of verhuur van goederen. De Gebruiker erkent dat de diverse panden op trova.be gepubliceerd en beheerd worden door de eigenaars van deze onroerende goederen, dan wel hun gevolmachtigde. De Beheerder is t.a.v. deze informatie slechts een tussenpersoon in de zin van art. 20 Wet Elektronische Handel. In geen geval kan Trova.be aansprakelijk gesteld worden op basis van de inhoud of voorstellingswijze van de op haar sites opgenomen foto’s.

9.    De voorstelling van de diensten

Trova.be levert omvangrijke inspanningen om de online voorstelling van haar aanbod naadloos te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare goederen of diensten. Evenwel valt het nooit uit te sluiten dat er op de site goederen als te koop of te huur worden aangeduid, die op het ogenblik van het bezoek van de website niet langer beschikbaar zouden zijn. Vandaar ook dat de online voorstelling van het aanbod van  Trova.be op de website als louter indicatief en niet-bindend moet worden beschouwd.

10.  De technische stappen om tot de sluiting van een contract te komen

Via de Website kunnen contracten worden gesloten, en wel op de volgende wijze: invulling.

·          U selecteert de gewenste producten, en vult uw virtuele winkelwagentje,

·          Wanneer U ervoor hebt geopteerd om uw aankoop af te ronden krijgt u, voordat U Uw bestelling definitief aanvaardt, een allerlaatste maal en overzicht (=”Overzichtsscherm”) waarin u eventuele invoerfouten kan opsporen en corrigeren;

·          U doet vervolgens een aanvraag tot betaling.

·          U ontvangt vervolgens een e-mail met de bevestiging dat uw bestelling en uw betaling goed werden verwerkt (= “Bevestigingse-mail”).

·          Ná deze e-mail ontvangt U

o    óf de levering van Uw bestelling aan huis, één en ander overeenkomstig de overeengekomen leveringstermijn;

11.  Aansprakelijkheidsbeperking

Het gebruik van de website trova.be gebeurt volledig op eigen risico. De Beheerder geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de website en de juistheid van de informatie, de inhoud, de materialen, de onroerende goederen, de producten, met inbegrip van de prijzen, die op de Website worden voorgesteld.

Ondanks de bijzondere zorg die de Beheerder besteedt aan de opmaak en het gebruik van deze website, kunnen de gegevens technische onjuistheden of tikfouten bevatten, kan informatie verouderd zijn en kan het gebruik van de website tijdelijk verstoord zijn of opgeschort worden. De Beheerder is niet verplicht om deze informatie op elk ogenblik up-to-date te houden. Storingen, onderbrekingen of fouten geven in geen geval recht op enige financiële compensatie. De Beheerder is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die zou zijn genomen op basis van de via de Website verstrekte informatie of gegevens.

De Beheerder behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliseren, aan te passen, aan te vullen of te wijzigen. Elk tijdelijk oponthoud of opschorting van activiteiten hierdoor kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding..

De veiligheid en betrouwbaarheid van deze website kan niet gegarandeerd worden. Virussen, hackingaanvallen, spyware, en andere informaticamisdrijven blijven een bestaand risico bij het gebruik van het internet, en bijgevolg het gebruik van deze website. De Gebruiker van deze website dient ter voorkoming van deze bedreigingen de nodige voorzorgen te nemen.

Deze Website kan Beheerder bevatten naar websites die beheerd worden door derden. De Websitebeheerder controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt, niet. De Beheerder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat de Beheerder op de één of andere manier samenwerkt of dat de Beheerder de informatie op deze gelinkte websites controleert.

12.  Prijzen

De prijzen en kosten op de Website worden weergegeven in euro. Prijzen inzake onroerende goederen worden ingebracht door de adverteerders. Materiële vergissingen dienaangaande zijn nooit de verantwoordelijkheid van de Beheerder.

Alle prijzen op deze Website voor diensten geleverd door Trova.be worden U meegedeeld onder voorbehoud van materiële vergissingen of foutieve prijsopgave.

13.  Intellectuele eigendomsrechten

Door gebruik te maken van de Website erkent U uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Trova.be en zijn adverteerders.

Deze Website, alsook de lay-out, teksten, logo’s, afbeeldingen, en andere items, evenals de selectie en vormgeving ervan, worden door het auteursrecht, het recht inzake softwareprogramma’s en het databankenrecht beschermd. Elke kopie of reproductie, publieke mededeling, aanpassing, wijziging of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het intellectuele eigendomsrecht (hetzij Trova.be, hetzij de adverteerder).

De benamingen, merken, handelsnamen, afbeeldingen en logo’s die gebruikt worden op deze website, in het bijzonder doch niet beperkt tot oplijsting voorgaande, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn en de eigendom zijn van Trova.be. Elk gebruik daarvan alsook van gelijkaardige merken of namen is volstrekt verboden behoudens mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Trova.be.

14.  Privacy

Meer informatie omtrent het privacybeleid van Trova.be vindt u terug in onze Privacyverklaring. Deze kan u consulteren op volgende pagina: Privacy & Accountvoorwaarden

"