Privacyverklaring en accountvoorwaarden Trova.be


A.      Privacyverklaring

1        Definities

Beheerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Website uitbaat, zoals aangegeven in art. 3

Website: de website waarop U Uw persoonsgegevens hebt ingegeven.

Gebruiker, U of Uw: iedere natuurlijke persoon die op de Website één of meerdere persoonsgegevens invoert.

Interactief gebruik: elk gebruik van de Website waarbij U actief persoonsgegevens invoert op de Website, al dan niet via een door U ingevuld elektronisch formulier.

Niet-interactief gebruik: elk gebruik dat niet als een Interactief gebruik kan worden beschouwd.

Privacywet: de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

2        Toepasbaarheid

Elk bezoek aan en gebruik van de Website is onderworpen aan deze Privacyverklaring. Het desgevallend invoeren van persoonsgegevens op de Website houdt in dat de Gebruiker daadwerkelijk kennis heeft van de Privacyverklaring en de inhoud ervan heeft aanvaard.

Deze Privacyverklaring kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Het is dan ook aanbevolen deze Privacyverklaring bij elk bezoek te consulteren.

3        Verantwoordelijke voor de verwerking

De Website Trova.be is eigendom van en wordt beheerd door Groep Vlaemynck Invest BVBA, met zetel aan de Sint-Janstraat 185 te 8700 Tielt en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0883.085.624. U kan de Beheerder bereiken per telefoon (051/79.40.69) en e-mail (info@trova.be).

In uitvoering van de Privacywet dient Trova.be als de ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ te worden beschouwd.

4        Verwerkte gegevens

4.1     Niet-interactief gebruik

Bij een louter niet-interactief gebruik van deze website worden geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Privacywet.

4.2     Interactief gebruik

Bij een interactief gebruik van de website, waaronder begrepen het aanmaken van een profiel en het plaatsen van een bestelling van Producten via de Website, worden de door de Gebruiker tijdens de Registratieprocedure ingegeven persoonsgegevens verwerkt. Deze persoonsgegevens omvatten, afhankelijk van de door de Gebruiker aangewende functie op de Website:

·          de naam en voornaam;

·          zijn adres;

·          zijn emailadres;

·          telefoongegevens (vast dan wel mobiel)

Door Interactief gebruik  te maken van de Website, verleent de Gebruiker zijn ondubbelzinnige toestemming tot verwerking van de door hem ingevoerde persoonsgegevens.

4.3     Cookies

Zowel hij een Niet-interactief als Interactief gebruik van deze Website wordt er gebruik gemaakt zogenaamde ‘cookies’. Deze cookies registreren op een algemene manier gegevens die betrekking hebben op Uw surfgedrag op de Website (geraadpleegde pagina's, datum en tijdstip van raadpleging, gehanteerde zoekcriteria ...). Deze gegevens laat de website o.m. toe om de bezoeker te herkennen bij latere bezoeken, en aangepaste inhoud voor te stellen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in het configuratiemenu van Uw webbrowser de instellingen voor cookies te wijzigen.

5        Doeleinden van de verwerking

De Beheerder verwerkt de via deze website en account ontvangen persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

·          communicatie met de Gebruiker;

·          het beheer van klanten of leveranciers;

·          de goede werking van de website;

·          het verstrekken van de door Beheerder aangeboden diensten.

6        Ontvangers of de categorieën van ontvangers van de gegevens

De verwerkte persoonsgegevens kunnen afhankelijk van de doeleinden van verwerking, en de noodzaak daartoe, aan de volgende ontvangers worden meegedeeld;

·          de betrokkene zelf;

·          op verzoek van de betrokkene, de adverteerder die de betrokkene contacteert;

·          op verzoek van de betrokkene, derden met het oog op direct marketing.

7        Recht van toegang, verbetering en verzet

De Gebruiker heeft het recht om kennis te krijgen van

·          het al dan niet bestaan van verwerkingen betreffende zijn persoonsgegevens;

·          de concrete doeleinden van deze verwerkingen;

·          de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van;

·          de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

Op verzoek van de Gebruiker kunnen de verwerkte gegevens eveneens in begrijpelijke vorm aan hem worden meegedeeld, alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens.

Daarnaast heeft de Gebruiker eveneens het recht om kosteloos verbeteringen aan te brengen aan alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben.

Onder de omstandigheden omschreven in art. 12, §1 Privacywet heeft de Gebruiker het recht om zich te verzetten tegen de verdere verwerking van persoonsgegevens. Indien het verzet betrekking heeft op persoonsgegevens die worden aangewend met het oog op directe marketing, kan de gebruiker zich hiertegen kosteloos en zonder enige motivering verzetten.

Om één of meerdere van zijn rechten vermeld onder dit artikel uit te oefenen, richt de gebruiker een gedagtekend en ondertekend verzoek aan de Beheerder. De inlichtingen worden aan de Gebruiker onverwijld en ten laatste binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van het verzoek meegedeeld.

B.     Accountvoorwaarden

1        Toepasselijkheid

Ieder interactief gebruik van de website vereist een registratie van de Gebruiker, waarna deze een account zal worden toebedeeld (hierna: “Account”). Elke registratie van de Gebruiker is onderworpen aan de hierna volgende artikelen. De geregistreerde Gebruiker wordt hierna aangeduid als de “Accounthouder”.

2        Correcte en nauwkeurige informatie

De Accounthouder gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over zichzelf te verschaffen, en om deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren. De Beheerder behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie te schorsen of te weigeren.

3        Paswoord en veiligheid

In het kader van de registratieprocedure wordt een gebruikersnaam en paswoord gekozen. De Accounthouder verbindt er zich toe het geheim en vertrouwelijk karakter van zijn paswoord te bewaren.

Ieder gebruik van de Account gebeurt op de eigen volledige verantwoordelijk van de Accounthouder. De Accounthouder is verantwoordelijk voor het zorgvuldig verlaten van zijn Account op het einde van elk bezoek. In geval van verlies of diefstal van zijn paswoord of frauduleus gebruik van zijn account, of wanneer de Accounthouder redenen heeft om aan te nemen dat zijn paswoord op oneigenlijke wijze of door niet-toegelaten personen wordt gebruikt, zal de Accounthouder de Beheerder onmiddellijk verwittigen.

Het paswoord vervalt bij niet-gebruik van de account gedurende zes maanden. De Websitebeheerder kan desgevallend een nieuwe registratie noodzakelijk achten. 

4        Ongeoorloofde praktijken

Het is verboden om de Account te gebruiken voor ongeoorloofde of discriminerende doeleinden. De Accounthouder is er toe gehouden de geldende wetgeving, in het bijzonder de privacywetgeving, na te leven wanneer hij via zijn Account gegevens post op de website. Verboden gegevens zijn in het bijzonder, maar niet uitsluitend, ongeoorloofde, onjuiste, obscene, lasterlijke gegevens, en/ of gegevens die indruisen tegen de openbare en/of de goede zeden, die de persoonlijke levenssfeer van derden schaden, die aanzetten tot rassenhaat en vreemdelingenhaat en/of die de intellectuele eigendomsrechten van derden schaden.

Hacking, spamming, het verspreiden van virussen, en andere informaticamisdrijven zijn ten strengste verboden. Het is onder meer verboden om de account te gebruiken voor iedere handeling die tot gevolg heeft dat:

-       de goede werking van de website wordt geschaad of het gebruik of de capaciteit voor de andere Gebruikers in gevaar wordt gebracht;

-       de integriteit van computergegevens geschaad wordt of teniet wordt gedaan.

In geval van ongeoorloofd gebruik van de website door de Accounthouder kan de Websitebeheerder de toegang tot de website ontzeggen zonder voorafgaande verwittiging. De Beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inbreuken die gepleegd worden door derden via haar website, en die mogelijks tot een misbruik van de Account zou leiden.

5        Vrijwaring

Het publiceren van gegevens en advertenties op de Website via de Account gebeurt op eigen en volledige verantwoordelijkheid van de Accounthouder. De Accounthouder verbindt er zich toe om de Beheerder te vrijwaren tegen ieder mogelijke aanspraak of vordering van derden. De Accounthouder zal dienaangaande alle door de Beheerder geleden schade en kosten integraal vergoeden.